Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 37/2020

Informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

           

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Konin-Konin SA („Spółka”), informuje, że zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 1969 tj.), Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA („PAK KWB Konin SA”) oraz Zarząd PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółki zależne od Spółki) podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.      

                        

Zwolnienia grupowe w dwóch ww. spółkach zależnych obejmą w PAK KWB Konin SA maksymalnie 80 pracowników, a w PAK Górnictwo Sp. z o.o. maksymalnie 129 pracowników.   

                 

Konsekwencją podjęcia uchwał przez Zarządy PAK KWB Konin SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o.
o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, jest powiadomienie zakładowych organizacji związkowych o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwrócenie się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto, PAK KWB Konin SA i PAK Górnictwo Sp. z o.o. powiadomią Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.          

                  

Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerw związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Konin SA oraz w PAK Górnictwo
Sp. z o.o. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanych rezerw oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Spółki.

            

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel   – Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski  – Wiceprezes Zarządu

powrót