Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 36/2020

Rozpoczęcie działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów–Adamów–Konin SA („Spółka”) informuje, iż w dniu 3 sierpnia 2020 roku Zarząd PAK KWB Adamów SA (spółka zależna od Spółki) podjął uchwałę w sprawie rozwiązania i likwidacji PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA. Zgodnie z wyżej przytoczoną uchwałą zarząd PAK KWB Adamów SA zawnioskował do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwały m. in. o rozwiązaniu i likwidacji PAK KWB Adamów SA oraz powołaniu zarządu PAK KWB Adamów SA do pełnienia funkcji  likwidatorów.

ZE PAK SA posiada 99,35% udziałów w PAK KWB Adamów SA.

                   

W okresie swojej długoletniej działalności PAK KWB Adamów SA prowadziła wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową na potrzeby elektrowni Adamów. Po zakończeniu, wraz z końcem 2017 roku, działalności przez elektrownią Adamów działalność PAK KWB Adamów SA została wydłużona z uwagi na pozostałe do wydobycia zasoby węgla i możliwości dostawy do elektrowni Pątnów. Jednak bieżąca i przewidywana sytuacja na rynku energii nie generują impulsów do utrzymywania obecnego potencjału w segmencie wydobycia. Głównymi czynnikami wpływającymi na zmniejszającą się efektywność działalności są m. in.: malejące zużycie energii, zawężającą się różnicą pomiędzy ceną energii a ceną uprawnień do emisji CO2, dynamicznie rosnący import energii, rosnąca konkurencyjność gazowych i odnawialnych źródeł energii. W przypadku PAK KWB Adamów SA istotny jest również koszt dostawy węgla, który jest wyższy niż w przypadku dostaw z odkrywek eksploatowanych przez PAK KWB Konin SA.

              

Zgodnie z założeniami wraz z końcem 2020 roku PAK KWB Adamów SA zakończy wydobycie węgla, a co za tym idzie wystąpią przesłanki podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu spółki (art. 459 ksh). Z chwilą podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu następuje otwarcie likwidacji i rozpocznie się proces likwidacji. PAK KWB Adamów SA w likwidacji, oprócz zakończenia działalności wydobywczej przeprowadzi wszystkie czynności wynikające z prawa geologicznego i górniczego (dokumentacja geologiczna, zrzeczenie się koncesji, plan ruchu likwidowanego zakładu górniczego itp.). Ważnym zakresem zadań związanych z likwidacją będzie inwentaryzacja i przygotowanie do sprzedaży majątku spółki. Zakłada się, że nieruchomości PAK KWB Adamów SA w możliwie dużym zakresie mogą zostać wykorzystane na realizację projektów związanych z  odnawialnymi źródłami energii.

             

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel   – Wiceprezes Zarządu

Paweł Markowski  – Wiceprezes Zarządu

powrót