Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 35/2020

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania udziałów Spółki

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, przekazane Spółce przez IB 8 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowany przez IB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 69 ust.2 pkt 2 w zw. z art. 69 ust.1 oraz art. 69a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 623, ze zm.), które wpłynęło do Spółki w dniu 22 czerwca 2020 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót