Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 33/2020

Zmiany w organach Spółki

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała Pana Piotra Woźnego na przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uchwała dotycząca powyższego wyboru weszła w życie z chwila podjęcia.

 

Również w dniu 22 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Henryka Sobierajskiego w skład Zarządu powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.

  

Życiorys Pana Henryka Sobierajskiego zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Pan Henryk Sobierajski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót