Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 32/2020

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 19 czerwca 2020 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 19 czerwca 2020 roku dysponowali 43 781 082 głosami.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 31 349 452 głosy, co stanowiło 71,61% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 61,68% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 4 635 719 głosów, co stanowiło 10,59% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 9,12% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 500 000 głosów, co stanowiło 5,71% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 4,92% ogólnej liczby głosów;

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER posiadający 2 514 000 głosów, co stanowiło 5,74% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 4,95% ogólnej liczby głosów.

 

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

powrót