Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 30/2020

Informacje na temat osób powołanych do składu Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2020 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka"), w załączeniu przekazuje życiorysy Pana Macieja Stec oraz Pana Piotra Woźnego, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej.

 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót