Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29/2020

Powołanie członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka") informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 roku na posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostało powołanych trzech nowych członków Rady Nadzorczej ZE PAK SA:

  1. Pan Maciej Stec
  2. Pan Piotr Woźny
  3. Pan Alojzy Z. Nowak

Uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia.

             

Żadna z osób powołanych w skład Rady Nadzorczej ZE PAK SA nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nowi członkowie nie uczestniczą również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pana Alojzego Z. Nowaka zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w raporcie bieżącym nr 26/2020 z dnia 18 czerwca 2020 roku.

 

Życiorysy Pana Macieja Stec oraz Pana Piotra Woźnego, zawierające informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

powrót