Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 26/2020

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 17 czerwca 2020 roku wpłynęło do Spółki pismo z Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA - reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, zawierające zgłoszenie Pana Alojzego Z. Nowaka  na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenie dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 19 czerwca 2020 roku, którego jednym z punktów porządku obrad są zmiany w składzie Radzie Nadzorczej Spółki.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata zawierającym również zgodę na kandydowanie.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

                  

Załączniki:

Zgłoszenie PTE PZU SA (otwórz)

Oświadczenie kandydata (otwórz)

Życiorys kandydata (otwórz)

powrót