Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2020

Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”, „ZE PAK SA”) informuje, iż w dniu 9 czerwca 2020 roku Spółka otrzymała rezygnację Pana Piotra Stępniaka z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ZE PAK SA ze skutkiem na dzień odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy za rok obrotowy 2019.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZE PAK SA planowane jest na dzień 19 czerwca 2020 roku.

 

Pan Piotr Stępniak nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót