Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 24/2020

Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („ZE PAK SA” lub „Spółka”) informuje
o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadającego akcje stanowiące 60,78 % kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 60,78% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki („Akcjonariusz”) żądania na podstawie art. 401 §1 KSH umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia („ZWZ”) zwołanego na dzień 19 czerwca 2020 roku (raport bieżący nr 22/2020) następujących spraw:

 

1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

2. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

 

Akcjonariusz przedłożył również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów porządku obrad ZWZ.

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariusza nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się następująco:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Przyjęcie porządku obrad. 

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

c) pokrycia straty netto za rok 2019,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK S.A. w 2019 r.,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2019,

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w 2019 r.,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”.

11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej.

12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

13. Zamknięcie obrad.

 

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót