Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2020

Rezygnacja z Rady Nadzorczej ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA informuje, że z dniem 25 maja 2020 roku Pan Wojciech Piskorz, Przewodniczący Rady Nadzorczej ZE PAK SA, złożył rezygnację z Rady Nadzorczej.

 

Pan Wojciech Piskorz nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót