Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 22/2020

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

 Zarząd Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 19 czerwca 2020 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 
4. Przyjęcie porządku obrad. 
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA. w 2019 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2019.

7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2019 r. zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok 2019.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 r.,

b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,

c) pokrycia straty netto za rok 2019,

d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZE PAK SA

w 2019 r.,

e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

ZE PAK SA za rok 2019,

f) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2019 r.,

g) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków

w 2019 r.,

h) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2019 r.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA”.

11. Zamknięcie obrad.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (otwórz)

Projekty uchwał (otwórz)

powrót