Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 21/2020

Informacja o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 18 maja 2020 roku zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1969), Zarząd PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA („PAK KWB Adamów SA”) oraz Zarząd PAK Górnictwo Sp. z o.o. (spółki zależne od Spółki) podjęły uchwały o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwolnień grupowych.

 

Zwolnienia grupowe w dwóch ww. spółkach zależnych zostaną przeprowadzone w okresie od
1 lipca 2020 roku do 31 października 2020 roku i obejmą w PAK KWB Adamów SA maksymalnie 111 pracowników, a w PAK Górnictwo Sp. z o.o. maksymalnie 126 pracowników.

 

Konsekwencją podjęcia uchwał przez Zarządy PAK KWB Adamów SA oraz PAK Górnictwo Sp. z o.o. o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych i rozpoczęciu procedury konsultacji, jest powiadomienie zakładowych organizacji związkowych o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia oraz zwrócenie się do organizacji związkowych o przystąpienie do konsultacji. Ponadto, PAK KWB Adamów SA powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Turku o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych, natomiast PAK Górnictwo Sp. z o.o. powiadomi Powiatowy Urząd Pracy w Koninie oraz Powiatowy Urząd Pracy w Turku.


Spółka opublikuje kolejny komunikat w sprawie zwolnień grupowych po zakończeniu wymaganych prawem konsultacji z organizacjami związkowymi i zawrze w nim informację o szacowanej wysokości rezerw związanej z restrukturyzacją zatrudnienia w PAK KWB Adamów SA oraz w PAK Górnictwo Sp. z o.o. Ostateczne dane w zakresie wysokości zawiązanych rezerw oraz wpływu restrukturyzacji zatrudnienia na wyniki finansowe zostaną podane w sprawozdaniach finansowych Spółki.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót