Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 18/2020

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych (Dz. U. 2020, poz. 622), podjął decyzję o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

 

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku zostanie opublikowany w dniu 29 czerwca 2020 roku.

 

Jednocześnie, Spółka informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2020 roku przekazane raportem bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Spółkę w formie raportów bieżących.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót