Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2020

Informacja o uzyskaniu odstępstwa od granicznych wielkości emisji dla Elektrowni Pątnów II 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje, iż w dniu 11 maja 2020 roku Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) – prowadząca instalację do spalania paliw – Blok nr 9, otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzję w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego do wymagań konkluzji BAT, udzielającą  odstępstwa od granicznych wielkości emisji określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie emisji tlenków azotu, pyłu, rtęci i dwutlenku siarki do powietrza, w czasie od 18 sierpnia 2021 roku do 17 sierpnia 2024 roku. Organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.        

   

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót