Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2020

Informacja o powierzeniu kierowania pracami Zarządu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 8 maja 2020 roku

Spółka powzięła informację o uchwale Rady Nadzorczej ZE PAK SA, powierzającej Panu Maciejowi Nietopielowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki, kierowanie pracami Zarządu Spółki w charakterze pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu ZE PAK SA.

 

Pan Maciej Nietopiel jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od dnia 2 lipca 2019 roku.

Życiorys pana Macieja Nietopiela zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w raporcie bieżącym nr 23/2019 z dnia 2 lipca 2019 roku.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót