Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 15/2020

Informacja o zawarciu umowy dotyczącej rozbiórki obiektów w Elektrowni Adamów 

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), informuje o zawarciu w dniu 6 maja 2020 roku umowy ze spółką MK Explosion Sp. z o.o. („Wykonawca”), której  przedmiotem jest rozbiórka obiektów i przygotowanie terenu w Elektrowni Adamów do potencjalnych nowych inwestycji („Umowa”).

 

Zgodnie z zawartą Umową, za wykonanie całego przedmiotu Umowy, zostało ustalone wynagrodzenie ryczałtowe w formie pieniężnej w wysokości 57,5 mln złotych, płatne przez Wykonawcę na rzecz Spółki. Rozliczenie realizacji przedmiotu Umowy realizowane będzie przychodami ze sprzedaży złomu, gruzu i innych materiałów i urządzeń pochodzących z rozbiórki. Termin realizacji ustalono na 21 miesięcy od dnia przekazania terenu rozbiórki. Wykonawca zobowiązał się, że w terminie 21 dni od podpisania Umowy uzyska i dostarczy Spółce ZE PAK SA gwarancję bankową zabezpieczającą należyte wykonanie przedmiotu Umowy w okresie realizacji Umowy w wysokości 5 mln złotych. W przypadku odstąpienia od Umowy, zarówno z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy jak i Spółki, ustalona została kara w wysokości 5 mln złotych.

 

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót