Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2020

Rezygnacja z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Henryka Sobierajskiego o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu z dniem 4 maja 2020 roku.

 

Pan Henryk Sobierajski nie podał przyczyny złożenia rezygnacji.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót