Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2020

Korekta jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA” informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku przy publikacji jednostkowego raportu rocznego za 2019 rok, na skutek problemów technicznych nie zostały dołączone do raportu dwa załączniki: Arkusz: WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO oraz Arkusz: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Publikacja jednostkowego raportu rocznego za 2019 uzupełnionego o wyżej wymienione brakujące załączniki nastąpi w dniu dzisiejszym.

 

Podstawa prawna: § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót