Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 29 stycznia 2020 roku.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok zostanie opublikowany w dniu 3 kwietnia 2020 roku. Tego samego dnia opublikowane zostanie również skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2019.

 

Przyczyną przesunięcia terminu publikacji jest stan zaawansowania prac nad testami na utratę wartości aktywów (zgodnie z MSR 36 oraz KSR 4). W przypadku zaistnienia konieczności dokonania odpisów aktualizacyjnych Spółka poinformuje o tym odrębnym raportem bieżącym.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Paweł Lisowski – Wiceprezes Zarządu

powrót