Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 29/2019

Zawiadomienie o nabyciu akcji spółki

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie nabycia akcji Spółki przekazane Spółce przez Argumenol Investment Company Limited z siedzibą w Limassol, Cypr, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 2 pkt 1) lit. a w związku z art. 77 ust. 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 623), które wpłynęło do Spółki w dniu 27 września 2019 roku.

 

Jednocześnie Spółka wskazuje, że informacje dotyczące nabycia akcji Spółki przez Argumenol Investment Company Limited w wyniku rozliczenia transakcji nabycia akcji Spółki dokonanych w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 30 lipca 2019 roku są już publicznie znane. Powyższe informacje zostały przekazane do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 27/2019 z dnia 28 września 2019 roku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót