Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 28/2019

Powołanie na Prezesa Zarządu ZE PAK SA

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 10 października 2019 roku Pan Henryk Sobierajski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

 

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej Spółki w dniu 10 października 2019 roku Rada Nadzorcza powołała Pana Henryka Sobierajskiego do składu Zarządu powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.

  

Życiorys Pana Henryka Sobierajskiego zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Pan Henryk Sobierajski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Henryk Sobierajski – Prezes Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót