Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 26/2019

Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) niniejszym w załączeniu przekazuje zawiadomienie w sprawie znaczących pakietów akcji przekazane Spółce przez Lartiq Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku poz. 623), które wpłynęło do Spółki.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK SA delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót