Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 25/2019

Zawarcie znaczącej umowy na dostawę ciepła dla miasta Konin

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”, „ZE PAK SA”) informuje, że w dniu 6 września 2019 roku Spółka podpisała umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej – Konin Sp. z o.o. („MPEC”), której przedmiotem jest sprzedaż ciepła dla Miasta Konin z rozpoczęciem dostaw od dnia 1 lipca 2022 roku („Umowa”). Umowa została zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2032 roku.

 

Ciepło, będące przedmiotem sprzedaży do MPEC Konin jest już obecnie, na podstawie istniejącej umowy, wytwarzane przez ZE PAK SA w dedykowanej instalacji spalania biomasy, stanowiącej  jednostkę kogeneracji, która na dzień dzisiejszy ma status instalacji wytwarzającej ciepło z odnawialnych źródeł energii. Ceny sprzedaży ciepła stosowane przez ZE PAK SA wynikają z obowiązującej na dany rok taryfy, która podlega zatwierdzaniu przez Prezesa URE.

 

Umowa jest kontynuacją dotychczasowej współpracy w zakresie dostaw ciepła dla miasta Konin.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK SA delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Maciej Nietopiel – Wiceprezes Zarządu

powrót