Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2019

Zmiany w Zarządzie ZE PAK SA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka") informuje, że na posiedzeniu w dniu 2 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 383 § 1 kodeksu spółek handlowych delegowała członka Rady Nadzorczej Spółki – Pana Henryka Sobierajskiego na okres do 3 miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Spółki, z powierzeniem jemu obowiązków Prezesa Zarządu. Powyższa uchwała wchodzi w życie z dniem 16 lipca 2019 roku.

 

Życiorys Pana Henryka Sobierajskiego zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

 

Pan Henryk Sobierajski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Również w dniu 2 lipca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki Pana Macieja Nietopiela powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. Uchwała w sprawie powołania wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

 

Pan Maciej Nietopiel nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pana Macieja Nietopiela, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 5 i § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

niebędącego państwem członkowskim

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót