Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 17/2019

Aktualizacja informacji o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz informacja o innych zdarzeniach o jednorazowym charakterze i szacunkowych wynikach finansowych za 2018

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 7/2019 z 8 marca 2019 roku, informuje, że w toku prac weryfikacyjnych dokonanych przez firmę audytorską, dotyczących testów na utratę wartości aktywów, wystąpiła konieczność zwiększenia odpisów aktualizujących wartość aktywów w stosunku do wielkości o jakich Spółka informowała wyżej wspomnianym raportem.

 

Zwiększenie wartości odpisów dotyczy dwóch ośrodków generujących niezależne przepływy pieniężne („CGU”) tj.: CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA i CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA. Głównym powodem była zmiana ujęcia rezerw i aktywów związanych z działalnością górniczą.

 

Obecnie w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej ZE PAK SA wskazują na utratę wartości w wysokości 367 mln zł. Natomiast w odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE PAK SA (zgodnie z Ustawą o Rachunkowości) wynik testu na utratę wartości aktywów w CGU PAK KWB Adamów SA uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 79 mln zł z tytułu utraty wartości akcji PAK KWB Adamów SA. Odpis aktualizujący, zarówno w przypadku skonsolidowanego jaki i jednostkowego sprawozdania finansowego nie wpłynie na wysokość wyniku EBITDA. 

 

Ponadto w toku badania sprawozdań zidentyfikowano konieczność uwzględnienia kilku innych zdarzeń o jednorazowych charakterze, które wpływają na wynik finansowy za 2018 rok:

- aktualizacja wartości zapasów (części zamiennych),

- aktualizacja wartości środków trwałych w budowie,

- aktualizacja rezerwy na rekultywację składowisk odpadów paleniskowych,

- utworzenie rezerwy związanej z potencjalną koniecznością zwrotu bezpłatnych uprawnień do emisji CO2, przyznanych uprzednio w związku z poniesionymi nakładami na realizację inwestycji zgłoszonych do Krajowego Planu Inwestycyjnego, których realizacja może być zagrożona.

Suma powyższych zdarzeń obniży wynik EBITDA ZE PAK SA i skonsolidowany wynik EBITDA Grupy Kapitałowej o około 41 mln zł.

 

Niniejszym raportem Spółka przekazuje również do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki za 2018 rok:

  1. EBITDA ZE PAK SA – około (-99) mln zł
  2. skonsolidowany EBITDA Grupy Kapitałowej ZE PAK SA – około 90 mln zł
  3. wynik finansowy netto ZE PAK SA – około (-65) mln zł
  4. wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej ZE PAK SA – około (-464) mln zł

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót