Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2019

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA rozpoczętym w dniu 29 marca 2019 i kontynuowanym po przerwie w dniu 15 kwietnia 2019 roku

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („NWZ Spółki”), które rozpoczęło się w dniu 29 marca 2019 i po przerwie było kontynuowane dnia 15 kwietnia 2019 roku, dysponowali 42 685 001 głosem.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na NWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 15 407 773 głosów, co stanowiło 36,10% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 30,32% ogólnej liczby głosów;

- TRIGON XIX FIZ posiadający 10 004 001 głosów, co stanowiło 23,44% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 19,68% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 4 635 719 głosów, co stanowiło 10,86% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 9,12% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 4 503 242 głosów, co stanowiło 10,55% liczby głosów na NWZ Spółki oraz 8,86% ogólnej liczby głosów; 

- AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 514 306 głosów, co stanowiło 5,89% liczby głosów na NZW Spółki oraz 4,95% ogólnej liczby głosów;

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót