Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 14/2019

Powołanie nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka") informuje, że w dniu 15 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki powołana została Rada Nadzorcza Spółki w nowym dziewięcioosobowym składzie.

Do Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnym grupami wybrani zostali:

  1. Pan Piotr Stępniak oraz
  2. Pan Grzegorz Krystek.

Zgodnie z art. 385 § 8 KSH w związku z dokonaniem wyboru wyżej wymienionych osób na członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami wygasły przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym, na pozostałe siedem nieobsadzonych mandatów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w drodze głosowania przeprowadzonego zgodnie z art. 385 § 6 KSH powołało do Rady Nadzorczej Spółki następujące osoby:

  1. Pana Wojciecha Piskorza
  2. Pana Henryka Sobierajskiego
  3. Pana Sławomira Sykuckiego
  4. Pana Tomasza Szeląga
  5. Pana Wiesława Walendziaka
  6. Pana Leszka Wysłockiego
  7. Pana Sławomira Zakrzewskiego.

 

Uchwały w sprawie powołania (wyboru) członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia.

 

Żadna z osób powołanych w skład nowej Rady Nadzorczej ZE PAK SA nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nowi członkowie nie uczestniczą również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie są również wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorysy członków nowej Rady Nadzorczej zawierające informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

 

Spółka informuje również, że na posiedzeniu w dniu 15 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki wybrała:

 

Pana Wojciecha Piskorza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pana Wiesława Walendziaka na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Pana Tomasza Szeląga na Sekretarza Rady Nadzorczej

 

 

Uchwały dotyczące powyższych wyborów weszły w życie z chwila podjęcia. Spółka informuje, że również w dniu 15 kwietnia 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

 

– Pan Sławomir Zakrzewski

– Pan Piotr Stępniak

– Pan Tomasz Szeląg

 

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 5) oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

 

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Henryk Sobierajski – Członek Rady Nadzorczej ZE PAK S.A. delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót