Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 12/2019

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo z Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., zawierające zgłoszenie Pana Grzegorza Krystka  na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 marca 2019 roku i przerwanego do dnia 15 kwietnia 2019 roku, którego jednym z punktów porządku obrad są zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata zawierającym również zgodę na kandydowanie.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes ZarząduZałączniki:

Zgłoszenie NN OFE (otwórz)

Oświadczenie kandydata (otwórz)

CV kandydata (otwórz)

powrót