Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2019

Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok 


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o zmianie daty przekazania jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 4/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku.

 

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 26 kwietnia 2019 roku. Tego samego dnia opublikowane zostanie również skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok obrotowy 2018.

 

Podstawa prawna:

§ 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu


powrót