Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 10/2019

Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA oraz treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ZE PAK SA do czasu zarządzenia przerwy w obradach 

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), zwołane na dzień 29 marca 2019 roku, zarządziło przerwę w obradach NWZ do dnia 15 kwietnia 2019 roku do godziny 10:00. NWZ będzie kontynuowane w tym samym miejscu, tj. w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79.

 

Jednocześnie Spółka przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez NWZ do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 5) i 6) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót