Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 9/2019

Zgłoszenie kandydata na Członka Rady Nadzorczej Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje, że w dniu 26 marca 2019 roku wpłynęło do Spółki pismo Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego PZU SA, reprezentującego Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" zawierające zgłoszenie Pana Piotra Stępniaka na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Zgłoszenie dotyczy Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 29 marca 2019 roku, którego jednym z punktów porządku obrad są zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.

 

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje otrzymane zgłoszenie oraz życiorys wraz z oświadczeniem kandydata zawierającym również zgodę na kandydowanie.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

Załączniki

powrót