Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 8/2019

Wniosek akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku

 


Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka”) informuje o otrzymaniu od akcjonariuszy Spółki:

- Aviva Otwartego Funduszu Emerytalnego Aviva Santander, zarządzanego i reprezentowanego przez Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander SA;

- Nationale Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego, zarządzanego i reprezentowanego przez Nationale Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne SA oraz

- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, zarządzanego i reprezentowanego przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU SA,

reprezentujących łącznie 22,9% kapitału zakładowego Spółki („Akcjonariusze”) - żądania na podstawie art. 401 §1 oraz art. 385 §3 KSH umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia („NWZ”) zwołanego na dzień 29 marca 2019 roku (raport bieżący nr 6/2019) następujących spraw:

1) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

 

W uzasadnieniu wniosku do punktu 1 Akcjonariusze podnieśli, że przeprowadzenie wyboru Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami wynika z potrzeby umożliwienia Akcjonariuszom uzyskania swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej Spółki. W uzasadnieniu wniosku do punktu 2 Akcjonariusze wskazali, że w razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka Rady Nadzorczej dochodzi do powołania Rady Nadzorczej i z tą chwilą wygasają mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowania spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków nowej Rady Nadzorczej Spółki.

 

Po uwzględnieniu powyższego wniosku Akcjonariuszy nowy porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1.         Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK SA ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6.         Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7.         Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 §3-9 KSH;

a) Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami;

b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej Spółki.

8.         Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

9.         Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna.

10.       Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

Akcjonariusze przedłożyli również projekty uchwał na potrzeby proponowanych dodatkowych punktów

porządku obrad NWZ.

Wniosek Akcjonariuszy z uzasadnieniem wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 19 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu


Załączniki

powrót