Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 7/2019

Informacja o zamiarze ujęcia w sprawozdaniach finansowych za 2018 rok odpisów aktualizujących wartość aktywów oraz ich szacunkowym wpływie na wyniki finansowe

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”), w związku z zakończeniem prac nad testami na utratę wartości aktywów zgodnie z wymogami MSR 36, przekazuje do publicznej wiadomości informację o zidentyfikowaniu konieczności dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów związanych z następującymi ośrodkami generującymi niezależne przepływy pieniężne („CGU”): CGU Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. i CGU PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów SA („PAK KWB Adamów SA”).

 

W procesie analizy największy wpływ na wyniki miało uwzględnienie zmiany w zakresie wartości odzyskiwalnej aktywów trwałych związane z ustaleniami zapadłymi na forum UE dotyczącymi wewnętrznego rynku energii, które to ustalenia dla jednostek wytwórczych niespełniających określonych kryteriów emisyjności w zakresie CO2 zakładają eliminację wsparcia w formie płatności z mechanizmu rynku mocy po 1 lipca 2025 roku.

 

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym sporządzanym zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, wyniki testów na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych Grupy Kapitałowej ZE PAK SA wskazują na utratę wartości w wysokości 220 mln zł, co przełoży się na zmniejszenie skonsolidowanego wyniku finansowego netto o tę kwotę. Odpis w całości dotyczy utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych w ramach CGU Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

 

W odniesieniu do jednostkowego sprawozdania ZE PAK SA wynik testu na utratę wartości aktywów CGU PAK KWB Adamów SA uzasadnia konieczność dokonania odpisu w wysokości 77 mln zł z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Adamów SA. Odpis we wskazanej wysokości obniży jednostkowy wynik finansowy netto ZE PAK SA. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość jednostkowego wyniku EBITDA ZE PAK SA. Odpis nie wpłynie na działalność wydobywczą.

 

Jednocześnie Spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter niepieniężny, księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową Spółki i Grupy.

 

Spółka zastrzega, że sprawozdanie skonsolidowane i jednostkowe jest w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego powyższe kwoty mogą ulec zmianie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

powrót