Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 6/2019

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA na żądanie akcjonariusza


Treść raportu:

Zarząd Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna („Spółka” lub ZE PAK S.A.) działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 i § 2 kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 29 marca 2019 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („NWZ”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Pańskiej 77/79. Zwołanie NWZ Spółki następuje w następstwie złożenia wniosku przez akcjonariusza Spółki, tj. Argumenol Investment Company Limited posiadającego akcje stanowiące 30,32% kapitału zakładowego i uprawniające do wykonywania 30,32% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:

1.         Otwarcie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

2.         Wybór Przewodniczącego nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

3.         Stwierdzenie prawidłowości zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.         Przyjęcie porządku obrad.

5.         Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ZE PAK Spółka Akcyjna ze spółką PAK–VOLT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6.         Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7.         Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia kosztów odbycia nadzwyczajnego walnego zgromadzenia przez Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” Spółka Akcyjna.

8.         Zamknięcie obrad nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.

 

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

 

Załączniki:


Ogłoszenie o zwołaniu (otwórz)

Projekty Uchwał (otwórz)powrót