Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 5/2019

Uruchomienie wielocelowego limitu kredytowego

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

 

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że w dniu 21 lutego 2019 roku Spółka powzięła informację o uruchomieniu wielocelowego limitu kredytowego („Limit Kredytowy”) do kwoty 100 milionów złotych.

 

Umowa wielocelowego limitu kredytowego została podpisana między Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki SA („Bank”).

 

Udostępnienie Limitu Kredytowego nastąpiło bezpośrednio po ustanowieniu na rzecz Banku zabezpieczeń w postaci:

- udzielonego Bankowi przez Spółkę pełnomocnictwa do dysponowania wszystkimi rachunkami bieżącymi Spółki prowadzonymi przez Bank,

- oświadczenia Spółki o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego, zawierającego zobowiązanie Spółki do zapłaty sumy pieniężnej do wysokości 150% kwoty limitu, z terminem do dnia 30 listopada 2021 roku, w formie i treści akceptowalnej przez Bank.

 

Limit został udostępniony Spółce na okres do 30 listopada 2019, z zastrzeżeniem, że:

- kwota w okresie do 29 czerwca 2019 roku wynosi 100 milionów złotych,

- kwota w okresie od 30 czerwca roku do 29 września 2019 roku wynosi 75 milionów złotych,

- kwota w okresie od 30 września 2019 roku do 30 listopada 2019 roku wynosi 50 milionów złotych.

 

Pozostałe warunki Limitu Kredytowego nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Marcin Ginel  – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Paweł Markowski – Wiceprezes Zarządu

 

powrót