Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 1/2019

Zmiany w Zarządzie ZE PAK S.A.Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA („Spółka”) informuje, że z dniem 10 stycznia 2019 roku rezygnację z członkostwa w Zarządzie Spółki oraz pełnienia funkcji Prezesa Zarządu złożył Pan Adam Kłapszta.

Członkiem Zarządu Spółki przestała być także Pani Elżbieta Niebisz, która również z dniem 10 stycznia 2019 roku złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki.

 

Pan Adam Kłapszta oraz pani Elżbieta Niebisz nie podali przyczyn złożenia rezygnacji.

 

W związku z zaistniałą sytuacją na posiedzeniu odbytym w dniu 10 stycznia 2019 roku Rada Nadzorcza do czasu wyboru nowego Prezesa Zarządu Spółki kierowanie pracami zarządu Spółki w charakterze pełniącego obowiązki Prezesa Zarządu powierzyła panu Marcinowi Ginelowi  – Wiceprezesowi Zarządu Spółki.

 

Pan Marcin Ginel jest Wiceprezesem Zarządu Spółki od dnia 13 listopada 2018 roku.

Życiorys pana Marcina Ginela zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej znajduje się w raporcie bieżącym nr 15/2018 z dnia 14 listopada 2018 roku.

 

Równocześnie Rada Nadzorcza Spółki powołała do Zarządu Spółki Pana Pawła Markowskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Uchwała o powołaniu weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Pan Paweł Markowski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej, spółce kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Życiorys Pana Pawła Markowskiego, zawierający informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

 

Podstawa prawna: § 5 pkt 4) i 5) oraz § 9 i 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Marcin Ginel – Wiceprezes Zarządu pełniący obowiązki Prezesa Zarządu

Zygmunt Artwik – Wiceprezes Zarządu

powrót