Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Grupa ZE PAK opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2016

Lepsze wyniki osiągnięte dzięki większemu wolumenowi produkcji własnej oraz działaniom zmierzającym
do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności.

  • W I kwartale 2016 roku Grupa ZE PAK sprzedała łącznie 3,38 TWh energii elektrycznej (spadek
    o 5,3% w porównaniu z I kwartałem 2015 roku), w tym:

­          - 2,48 TWh energii elektrycznej z własnej produkcji (+6,0% r/r);
­          - 0,90 TWh energii elektrycznej z obrotu (-27,4% r/r).

  • Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w I kwartale 2016 roku sięgnęły blisko 680 mln złotych (spadek o 9,9% wobec I kwartału 2015 roku).
  • EBITDA Grupy za I kwartał 2016 roku wyniosła 175 mln złotych (+34,6% r/r), co daje marżę EBITDA na poziomie 25,74% (+8,52 pkt proc. r/r).
  • W I kwartale 2016 roku Grupa zanotowała zysk netto w wysokości 75 mln złotych, co oznacza wzrost o 120,6% wobec I kwartału 2015 roku.
  • Łączne nakłady inwestycyjne zrealizowane przez spółki z Grupy w I kwartale 2016 roku wyniosły 13 mln złotych w porównaniu z 99 mln złotych w I kwartale 2015 roku.

W I kwartale 2016 roku produkcja energii elektrycznej Grupie ZE PAK wzrosła o 6,0% w stosunku
do analogicznego okresu roku poprzedniego, jednak przychody ze sprzedaży spadły o 9,9%, co spowodowane było znaczącym zmniejszeniem wolumenu energii z obrotu o 27,4% oraz spadkiem osiągniętej ceny sprzedaży o 1,3%. Średnia cena sprzedaży energii w I kwartale 2016 roku ukształtowała się na poziomie
174,21 złotych/MWh.

 

Grupa odnotowała poprawę wyniku na poziomie EBITDA o 34,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.
– Czynnikami wspierającymi poprawę wyniku w dużej mierze były: większy wolumen produkcji własnej, działania zmierzające do poprawy efektywności w zakresie kosztów bieżącej działalności, w tym kosztów utrzymania majątku produkcyjnego, jak i niższe koszty zakupu paliwa. W Grupie podejmowane są dalsze działania ograniczające koszty w ramach przygotowywanego programu poprawy efektywności. Dodatkowym czynnikiem wspierającym wzrost zanotowanego w I kwartale 2016 roku zysku netto była niższa o 31 mln złotych amortyzacja, wynikająca z niższej wartości majątku po odpisie aktualizującym dokonanym na koniec 2015 roku – powiedział Aleksander Grad, prezes zarządu.

 

Nakłady inwestycyjne w I kwartale 2016 roku uległy istotnemu obniżeniu w związku z zakończeniem modernizacji bloków 1 i 2 w Elektrowni Pątnów.

powrót