Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Komunikat Zarządu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

W związku z brakiem możliwości dojścia do porozumienia ze związkami zawodowymi w sprawie zawieszenia i wypowiedzenia Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), Zarząd ZE PAK S.A. postanowił o podjęciu w dniu 12 maja 2016 r. Uchwały nr 126/VI/2016 w sprawie jednostronnego rozwiązania Umowy Zakładowej Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE) z 11 kwietnia 2006 r. (z późn. zm.). Z uwagi na fakt, że negocjacje ze związkami zawodowymi nie doprowadziły do zawarcia porozumienia, Zarząd Spółki nie jest w stanie zagwarantować odpowiednich środków finansowych na cele premiowe, mając na względzie obecną, trudną sytuację na rynku wytwórców energii elektrycznej.

 

Jednocześnie Zarząd, zdecydował o wypowiedzeniu umowy z BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. o wnoszenie przez Pracodawcę Składki Podstawowej oraz Składki Dodatkowej Pracowników do Funduszy Inwestycyjnych z 12 czerwca 2006 r. (z późn. zm.), a także dokonania zgłoszenia do Komisji Nadzoru Finansowego o wykreślenie PPE ZE PAK S.A. z rejestru programów.

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Umowie Zakładowej PPE zostanie zlikwidowane z zachowaniem dwunastomiesięcznego okresu wypowiedzenia, liczonego od 1 czerwca 2016 r., podczas którego będą naliczane i odprowadzane składki do PPE. Wraz z tym zostanie także wypowiedziana umowa z BPH TFI, a ZE PAK S.A. złoży wniosek do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

 

Po decyzji KNF uczestnicy PPE zdecydują czy dokonają transferu pieniędzy z PPE na Indywidualne Konto Emerytalne czy na rachunek osobisty.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki deklaruje dalszą wolę współpracy i prowadzenia negocjacji ze stroną społeczną, celem osiągnięcia porozumienia.

powrót