Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Prospekt emisyjny ZE PAK zatwierdzony

8 października 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Zespołu Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A., otwierając tym samym drogę do przeprowadzenia pierwszej oferty publicznej Spółki oraz notowania akcji Spółki na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Pierwsza oferta publiczna jest wspierana przez szerokie grono banków zarówno polskich, jak i globalnych. Credit Suisse Securities (Europe) Limited, J.P. Morgan Securities plc., ING Securities S.A., ING Bank N.V., Oddział w Londynie, UniCredit CAIB Poland S.A., UniCredit Bank AG, Oddział w Londynie będą Globalnymi Współkoordynatorami Oferty oraz Współzarządzającymi Budowaniem Księgi Popytu; Współzarządzającymi Budowaniem Księgi Popytu będą Banco Espirito Santo de Investimento, IPOPEMA Securities oraz TRIGON Dom Maklerski. Oferującym i Współzarządzającym Budowaniem Księgi Popytu będzie Dom Maklerski PKO Banku Polskiego. W skład konsorcjum wchodzi również UniCredit Bank Austria AG wyłącznie w roli gwaranta oferty.

Informacje o ZE PAK
Grupa ZE PAK to:
•    Piąty wytwórca energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej
•    Wytwórca energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo
•    Łączna moc elektryczna brutto elektrowni ZE PAK (na dzień 30.06.2012) wyniosła 2.462 MWe.

W skład Grupy Kapitałowej ZE PAK wchodzą cztery elektrownie zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim: Elektrownia Pątnów II, Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin i Elektrownia Adamów oraz dwie kopalnie węgla brunatnego: Adamów i Konin.


Podstawowe informacje finansowe:
W roku 2011 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły ok. 2,69 miliarda złotych a EBITDA  wyniosła ok. 769,4 miliona złotych.  Dane te nie obejmują kopalni Adamów i Konin nabytych przez ZE PAK w lipcu 2012 r.


Kontakt dla mediów:
Małgorzata Halaba, Ciszewski MSL Financial Communications,
Tel. 601 32 43 18, mail: malgorzata.halaba@publicrelations.pl

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK S.A.”). W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny („Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i ubieganiem się o dopuszczenie akcji ZE PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 8 października 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ZE PAK S.A. i publicznej ofercie jej akcji w Polsce („Oferta”). W związku z Ofertą i dopuszczeniem akcji ZE PAK S.A. do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Prospekt udostępniono na stronie internetowej ZE PAK S.A. (zepak.com.pl) oraz na stronie internetowej oferującego - Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.


NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII ANI DO REZYDENTÓW JAPONII. 

 

powrót