Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Elektrownia Pątnów II wygrywa apelację

Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna Zespołu Elektrowni „Pątnów – Adamów – Konin” SA) wygrywa apelację w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008.

Na posiedzeniu w dniu 11 października 2012 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie ogłosił wyrok uwzględniający apelację wniesioną przez Elektrownię Pątnów II od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 1 grudnia 2010 roku i tym samym zmienił decyzję prezesa URE z dnia 31 lipca 2009 roku w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008. Jednocześnie Sąd Apelacyjny w Warszawie ustalił wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych, jaką Zarządca Rozliczeń S.A. – spółka należąca do grupy kapitałowej PSE Operator, zarządzająca  środkami na pokrycie kosztów osieroconych z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych funkcjonujących w elektroenergetyce, jest zobowiązany wypłacić Elektrowni Pątnów II. Wysokość tej korekty to 29.082.473 PLN.

W wyniku powyższego orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Zarządca Rozliczeń S.A. zobowiązany jest wypłacić Elektrowni Pątnów II zasądzoną na jej rzecz kwotę 29.082.473 PLN tytułem korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2008 oraz, dodatkowo, zwrócić Elektrowni Pątnów II kwotę 26.493.000 PLN wpłaconą przez Elektrownię Pątnów II zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 23 września 2009 roku o częściowym oddaleniu wniosku w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Prezesa URE z 31 lipca 2009 roku. Elektrownia Pątnów II wystąpiła z wnioskiem o doręczenie sentencji wyroku na piśmie wraz z wnioskiem o nadanie mu klauzuli wykonalności. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest prawomocny. Prezesowi URE przysługuje skarga kasacyjna od wyroku.


Kontakt dla mediów:
Małgorzata Halaba, Ciszewski MSL Financial Communications,
Tel. 601 32 43 18, mail: malgorzata.halaba@publicrelations.pl

powrót