Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Rozpoczęcie zapisów na akcje ZE PAK

Rozpoczyna się pierwsza oferta publiczna akcji Zespołu Elektrowni Piątnów-Adamów-Konin S.A.


Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego i piąty wytwórca energii elektrycznej pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej, opublikował dziś prospekt emisyjny, związany z pierwszą publiczną ofertą akcji i ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Już jutro - 11 października – rozpoczynają się zapisy dla inwestorów indywidualnych.

W ramach oferty największy akcjonariusz Spółki - Skarb Państwa - planuje sprzedać akcje reprezentujące do 50% kapitału zakładowego ZE PAK (do 26.013.000 akcji).

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 11 do 19 października 2012 r. w biurach maklerskich na terenie całego kraju. Zapisy będą przyjmowane po cenie maksymalnej, która została ustalona na poziomie 33 złotych (słownie: trzydziestu trzech złotych). 

 

 

Skończył się długi proces przygotowywania Spółki do upublicznienia – dla nas był to proces restrukturyzacji, który przekształcił ZE PAK w re.ntowne przedsiębiorstwo. Był to także proces znacznych inwestycji w najnowsze technologie, które teraz pozwalają nam spełniać przepisy o ochronie środowiska; był to czas zakończonych sukcesem akwizycji – przejęcia dwóch kopalń węgla brunatnego Adamów i Konin, powiedziała Prezes Zarządu ZE PAK Katarzyna Muszkat. Teraz przed nami nowa droga, którą pójdziemy jako spółka nowoczesna i, przede wszystkim, publiczna.

 

Jest to pierwszy w tym roku debiut giełdowy spółki z udziałem Skarbu Państwa. Upublicznienie na GPW kończy jeden z najdłużej trwających procesów w historii polskiej prywatyzacji, powiedział Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski. Po raz kolejny umożliwiamy inwestorom, w tym inwestorom indywidualnym, w ramach naszego programu Akcjonariat Obywatelski, udział w znaczącej prywatyzacji w sektorze energetycznym.

 

Struktura oferty i zasady składania zapisów

W ramach oferty akcjonariusz Spółki – Skarb Państwa - planuje sprzedać akcje reprezentujące do 50% kapitału zakładowego ZE PAK (do 26.013.000 akcji). 

Oferta ZE PAK kierowana jest do: 

  • inwestorów indywidualnych,
  • inwestorów instytucjonalnych, w tym Elektrim S.A., Polsat Media B.V. i Embud sp. z o.o.

Inwestorzy indywidualni mogą składać zapisy na akcje od 11 do 19 października 2012 r. w biurach maklerskich należących do konsorcjum dystrybuującego akcje Spółki na terenie całego kraju.

Między 10 – 22 października prowadzony będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

 

 

Harmonogram oferty

Kluczowe daty oferty publicznej akcji ZE PAK przedstawia poniższa tabela:

11-19 października 2012

Zapisy na akcje inwestorów indywidualnych (do godz. 23:59)

10-22 października 2012

Proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

22 października 2012 (późny wieczór)

Ustalenie ceny sprzedaży i ostatecznej liczby akcji sprzedawanych,  oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów

23–25 października 2012

Zapisy na akcje inwestorów instytucjonalnych

26 października 2012

Przydział akcji inwestorom

30 października 2012 lub termin zbliżony

Przewidywany pierwszy dzień notowania akcji ZE PAK  na GPW

Zapisy dla inwestorów indywidualnych potrwają do 19 października do godz. 23:59. 22 października zakończy się proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Wtedy też ustalona zostanie cena sprzedaży akcji, ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych w Ofercie oraz ostateczna liczba akcji sprzedawanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (w ręce inwestorów indywidualnych może trafić 15% akcji sprzedawanych oferowanych w Ofercie, z możliwością zwiększenia tej puli do 25% takich akcji). Debiut giełdowy Spółki planowany jest na 30 października lub w zbliżonym terminie.

 

 

O ZE PAK

W skład Grupy Kapitałowej ZE PAK wchodzą cztery elektrownie zlokalizowane w centralnej Polsce, w województwie wielkopolskim: Elektrownia Pątnów II, Elektrownia Pątnów I, Elektrownia Konin i Elektrownia Adamów oraz dwie kopalnie węgla brunatnego: Adamów i Konin.

  • Drugi w Polsce wytwórca energii elektrycznej z węgla brunatnego
  • Piąty wytwórca energii elektrycznej w Polsce pod względem zainstalowanych mocy wytwórczych oraz ilości wytwarzanej energii elektrycznej
  • Jedyny w Polsce wytwórca energii elektrycznej, którego własne kopalnie zaspokajają całkowite zapotrzebowanie aktywów wytwórczych na podstawowe paliwo, co go uniezależnia od zewnętrznych dostaw tego surowca i znacząco ogranicza ekspozycję na wahania cen surowców energetycznych
  • Łączna moc elektryczna brutto elektrowni ZE PAK (na dzień 31.12.2011) wyniosła 2.457 MWe (około 6,6% mocy zainstalowanej brutto w Polsce), zaś łączna moc cieplna brutto elektrowni ZE PAK wynosiła 451,8 MWt

 

Podstawowe informacje finansowe:

W roku 2011 skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2,69 miliarda złotych, zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji (EBITDA) wyniósł 769,4 miliona złotych, a skonsolidowany zysk netto przypadający na akcjonariuszy większościowych – 316,9 miliona złotych. Wartość aktywów na dzień 31 grudnia 2011 wynosiła 5,33 miliarda złotych. Dane te nie obejmują kopalni Adamów i Konin nabytych przez ZE PAK w lipcu 2012 r.

 

Kontakt dla mediów:
Małgorzata Halaba, Ciszewski MSL Financial Communications,
Tel. 601 32 43 18, mail: malgorzata.halaba@publicrelations.plNIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII ANI DO REZYDENTÓW JAPONII.


Zastrzeżenie prawne

Niniejszy komunikat ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („ZE PAK S.A.”) w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejszy komunikat nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych ZE PAK S.A. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji ZE PAK S.A. oraz o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny, który w dniu 8 października 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej ZE PAK S.A. (www.zepak.com.pl) i oferującego - Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Niniejszy komunikat nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym komunikacie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Informacje zawarte w niniejszym komunikacie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego komunikatu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w załączonym komunikacie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi „inwestorami kwalifikowanymi” w znaczeniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za „osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami” (ang. „investment professionals”) w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 r. na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 r. (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są „Wskazanymi Osobami” (ang. „Relevant Persons”). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo „Wskazaną Osobą”, należy go niezwłocznie zwrócić do Spółki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy komunikat lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.

powrót