Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Współpraca w obszarze inwestycji związanych z poprawą retencji wodnej oraz rozwojem energetyki odnawialnej i jądrowej

ZE PAK SA, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Wody Polskie podpisały, 26 stycznia 2023 r. w Poznaniu, list intencyjny dotyczący podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz przyrodniczych oraz rozwiązań technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska w rejonie konińsko-tureckiego zagłębia energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem nowych inwestycji ZE PAK S.A. w energetykę odnawialną i jądrową.

   

W celu zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym, które są udokumentowane wynikami badań naukowych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio przygotowanej transformacji energetycznej. Odpowiedzią na takie wyzwanie jest rozwój energetyki jądrowej i wsparcie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł.

   

Porozumienie, które podpisane zostało w Poznaniu, ma na celu nawiązanie współpracy na rzecz trwającej transformacji energetycznej w ZE PAK S.A. z wykorzystaniem posiadanego potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu, w zakresie badań środowiskowych i technicznych planowanych inwestycji. W szczególności wspólne działania mają zostać podjęte w zakresie oceny lokalizacji elektrowni jądrowej, odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski, a także prowadzonej rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych. Obszar współpracy obejmował będzie m.in. wspólne działania w kierunku:

  • kształtowania nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych;
  • odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenia wyrobisk pokopalnianych ZE PAK S.A., do istniejącej sieci hydrograficznej, co przyczyni się do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewni nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) tworzonym zbiornikom pokopalnianym;
  • oceny możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie;
  • wykorzystania terenów pokopalnianych do celów produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

Dzięki współpracy Wody Polskie z ZE PAK S.A. i Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na realizację działań, zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju, Wspólne działania ukierunkowane na odbudowę zasobów wodnych i powstanie nowych zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej wpisują się w wiele programów rządowych, których celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce”- mówi Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

   

Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce” – dodaje Prezes Wód Polskich.

   

Naturalnym partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. „Uniwersytet, dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są nowatorskie badania w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a przede wszystkim: hydrologii, hydropedologii, hydrotechniki, gospodarki wodnej, geotechniki, budownictwa, mechaniki, energetyki odnawialnej, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, waloryzacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rolniczego i leśnego zagospodarowania terenu, klimatologii oraz ocen i monitoringu oddziaływania inwestycji na środowisko. Także dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą Uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym, jak i zagranicznym” – tłumaczy prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

   

Działania podejmowane przez ZE PAK S.A. w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji Spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych - zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu, szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie” – komentuje prezes ZE PAK S.A. Piotr Woźny.

   

Realizacja przedstawionych celów ma przynieść korzyści jak najszerszej grupie interesariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa wodnego i energetycznego Polski. Podejmowane działania wpisują się w cele i zalecenia w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym.

 

powrót