Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Uzyskanie odstępstwa od granicznych wielkości emisji dla Elektrowni Pątnów II

11 maja 2020 roku Elektrownia Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna od Spółki) – prowadząca instalację do spalania paliw – Blok nr 9, otrzymała od Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzję w sprawie dostosowania pozwolenia zintegrowanego do wymagań konkluzji BAT, udzielającą  odstępstwa od granicznych wielkości emisji określonych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31 lipca 2017 roku ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE, w zakresie emisji tlenków azotu, pyłu, rtęci i dwutlenku siarki do powietrza, w czasie od 18 sierpnia 2021 roku do 17 sierpnia 2024 roku. Organ nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

powrót