Strona główna ZE PAK S.A.

Aktualności

Aktualności

Aktualności

Przekazanie sprawozdania końcowego dotyczącego wywiązania się przez Elektrim SA ze zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej ZE PAK SA

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA ("Spółka", „ZE PAK SA”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018  Zarząd Spółki wraz z Zarządem Elektrim SA przekazał do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii sprawozdanie końcowe dotyczące wywiązania się przez Elektrim SA z realizacji zobowiązań inwestycyjnych wynikających z „Umowy sprzedaży akcji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin Spółka Akcyjna z siedzibą w Koninie” zawartej w Warszawie w dniu 30 marca 1999 roku pomiędzy Skarbem Państwa i Elektrim SA (zwanej dalej „Umową Prywatyzacyjną”).

 

Wyżej wymieniony dokument zawiera sprawozdania z wykonania zadań inwestycyjnych zrealizowanych w elektrowniach ZE PAK SA, w tym w Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. (spółka zależna od ZE PAK SA), w okresie od dnia 30 marca 1999 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. Na podstawie przedstawionych informacji Spółka uznaje iż zobowiązania ciążące na Elektrim SA wynikające z Umowy Prywatyzacyjnej zostały zrealizowane w całości. W szczególności zgodnie z postanowieniami Umowy Prywatyzacyjnej łączna wielkość mocy zainstalowanej i osiągalnej urządzeń eksploatowanych w elektrowniach Grupy Kapitałowej ZE PAK SA na dzień 31 grudnia 2017 roku i w całym okresie od dnia 30 marca 1999 roku przekraczała ustalony w Umowie Prywatyzacyjnej poziom 2212 MW brutto. Ze złożonego sprawozdania końcowego wynika, że wysokość nakładów finansowych mających na celu odtworzenie, modernizację i utrzymanie sprawności urządzeń produkcyjnych ZE PAK SA i Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o. w łącznej mocy co najmniej 2212 MW brutto w okresie od 30 marca 1999 roku, wyniosła blisko 7,3 mld złotych. Osiągnięcie takiego poziomu nakładów możliwe było m.in. dlatego, że do roku 2013 Spółka nie dokonywała wypłaty dywidendy akcjonariuszom, zaś wypracowywany zysk był przeznaczany zasadniczo na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wyżej wspomniane sprawozdanie w części opisującej wysokość poniesionych nakładów, jak i w części technicznej odnoszącej się do stwierdzenia wielkości mocy w ZE PAK SA i Elektrowni Pątnów II Sp. z o.o., zostało oparte na ekspertyzach wykonanych przez niezależne podmioty o uznanej w swojej dziedzinie renomie.

 

powrót