Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 23/2013

Zawarcie umowy znaczącej

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2013 roku Spółka podpisała z firmami Przedsiębiorstwo Inwestycyjno – Remontowe Energetyki i Przemysłu „Remak-Rozruch” S.A. oraz Przedsiębiorstwo Remontowe "PAK Serwis” Sp. z o.o. (jednostka zależna od Spółki), działającymi jako konsorcjum (zwanymi dalej „Wykonawcą”) umowę dotyczącą wykonania modernizacji „pod klucz” Kotła K1 i Kotła K2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową dla tych kotłów instalacji ograniczających emisję NOX („Umowa”).

 

Przedmiot Umowy obejmuje wykonanie przez Wykonawcę „pod klucz" modernizacji budynku kotłowni, części ciśnieniowej kotła oraz urządzeń pomocniczych bloków 1 i 2 w Elektrowni Pątnów wraz z budową instalacji do redukcji emisji NOX metodami niekatalitycznymi aby nie przekraczała poziomu 180 mg/mu3 (6% tlenu, spaliny suche) poprzez dodawanie do procesu spalania roztworu mocznika i do poziomu 200 mg/mu3 metodami pierwotnymi w zakresie zaprojektowania, dostaw, montażu, usług, rozruchu i przekazania do eksploatacji zgodnie z postanowieniami Umowy.

 

Wartość Umowy netto wynosi:

1)      dla kotła K-1 – 195 430 000,00 PLN,

2)      dla kotła K-2 – 186 570 000,00 PLN.

Łączna wartość Umowy netto dla kotła K-1 oraz kotła K-2 wynosi 382 000 000,00 PLN.

 

Strony ustaliły w Umowie, że przejęcie kotła K-1 do eksploatacji nastąpi do 31.12.2014 r., natomiast przejęcie kotła K-2 do eksploatacji nastąpi do 28.02.2015 r.

 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.   

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań określonych w Umowie na zasadach w niej opisanych, a w sprawach nie uregulowanych w Umowie na zasadach ogólnych prawa cywilnego. Łączny limit wszystkich kar umownych po stronie Wykonawcy dla kotła K1 z jakiegokolwiek tytułu wynosi 22% wartości Umowy netto dla tego kotła. Łączny limit wszystkich kar umownych po stronie Wykonawcy dla kotła K2 z jakiegokolwiek tytułu wynosi 22% wartości Umowy netto dla tego kotła. W przypadkach nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, które zostały obciążone karami umownymi, wyłączona jest możliwość dochodzenia przez Spółkę roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych przekraczających wysokość zastrzeżonych kar umownych.

 

Kryterium uznania zawartej Umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki.

 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Katarzyna Muszkat – Prezes Zarządu

Piotr Jarosz – Wiceprezes Zarządu

powrót