Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 20/2017

Przedłużenie współpracy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA z Polkomtel sp. z o.o.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że w dniu 22 grudnia 2017 roku Spółka powzięła informację, że Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę wyrażającą zgodę na zawarcie aneksu do Umowy Ramowej Sprzedaży Energii Elektrycznej nr SPOT/46/PAK/E-Volt/2011 zawartej przez Spółkę z PAK-Volt SA w dniu 3 sierpnia 2011 roku. Zgoda Rady Nadzorczej pozwoli na przedłużenie współpracy Grupy Kapitałowej ZE PAK SA z Polkomtel sp. z o.o. poprzez zawarcie aneksu do Umowy Ramowej Sprzedaży Energii Elektrycznej nr SPOT/1/E-VOLT/POLKOMTEL/2013 zawartej pomiędzy PAK-Volt SA a Polkomtel sp. z o.o. z dnia 30 grudnia 2013 roku, regulującego warunki biznesowe i finansowe sprzedaży energii elektrycznej na lata 2018 – 2022 („Aneks”).

 

Zgodnie z zapisami Aneksu PAK-Volt SA (spółka zależna od Spółki) zobowiązuje się dostarczyć Polkomtel sp. z o.o. (spółka powiązana ze Spółką) energię elektryczną wyprodukowaną przez Spółkę w ilości 0,4 TWh rocznie, w latach 2018-2022. Aneks przewiduje również, że ilość energii dostarczanej na warunkach określonych w Aneksie może zostać zwiększona maksymalnie do 0,8 TWh rocznie. W Aneksie ustalono algorytm wyliczania ceny dostarczanej energii elektrycznej oparty na dostępnych notowaniach rynkowych. Łączna wartość obrotów wynikająca z Aneksu w całym okresie jego obowiązywania uzależniona będzie od ostatecznej wielkości kontraktowanego w poszczególnych latach wolumenu oraz ceny opartej na wspomnianym algorytmie uwzględniającym zmienność cen rynkowych w przyszłych okresach.

 

W zapisach Aneksu przewidziano również warunki ograniczające jego obowiązywanie m. in. określono katalog zdarzeń, które mogłyby skutkować ograniczeniem możliwości produkcyjnych Spółki, a tym samym ograniczyć możliwości dostawy. Strony ustaliły również, że w przypadku wystąpienia określonych przesłanek skutkujących trwałym spadkiem ceny obliczanej na podstawie wspomnianego algorytmu poniżej kosztu wytworzenia energii (kosztu referencyjnego), strony będą mogły zażądać przystąpienia przez drugą stronę do renegocjacji Aneksu.  

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót