Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 16/2017

Powołanie członka Rady Nadzorczej ZE PAK SA i powołanie Komitetu Audytu

 

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

  

Treść raportu:

Zespół Elektrowni "Pątnów-Adamów-Konin" SA ("Spółka") informuje, że w dniu 21 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Zakrzewskiego. Uchwała w sprawie powołania weszła w życie z chwilą podjęcia.

 

Życiorys Pana Sławomira Zakrzewskiego, zawierający informacje o posiadanym wykształceniu, kwalifikacjach i zajmowanych wcześniej stanowiskach, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej stanowi załącznik do niniejszego raportu. Pan Sławomir Zakrzewski nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna wobec działalności Spółki. Nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

 

Pan Sławomir Zakrzewski złożył Spółce oświadczenie, zgodnie z którym spełnia on kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej przewidziane przepisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Spółka informuje, że również w dniu 21 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu w składzie:

 

– Sławomir Zakrzewski

– Lesław Podkański

– Tomasz Szeląg

 

Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w ustawie o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta – Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

 

 

 

Załączniki

powrót