Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 15/2017

Informacja nt. zwiększenia rezerwy dotyczącej segmentu wydobycia

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zamiarze zwiększenia rezerwy rekultywacyjnej. Rezerwa związana jest z eksploatacją odkrywek węgla brunatnego i dotyczy szacowanego kosztu rekultywacji obszarów objętych działalnością wydobywczą po jej zakończeniu. Podstawą do zwiększenia rezerwy jest raport dotyczący kosztów rekultywacji oraz zagospodarowania wyrobisk i terenów poeksploatacyjnych, sporządzony przez niezależnego doradcę. Spółka zleciła przygotowanie dokumentacji z uwagi na konieczność aktualizacji założeń branych pod uwagę przy szacowaniu kosztów związanych z rekultywacją użytkowanych terenów. Koszty których dotyczą zawiązane rezerwy będą ponoszone przez PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin SA (spółka zależna od Spółki) po zakończeniu eksploatacji odkrywek tj. odpowiednio po roku 2020 oraz 2030.

 

W ocenie Zarządu Spółki zwiększenie rezerwy będzie miało wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy ZE PAK SA tj. nastąpi obniżenie wyniku brutto o około 46 mln zł, a wyniku netto o około 35 mln zł.

 

Spółka zastrzega, że zaprezentowany wpływ zwiększenia rezerwy na wyniki finansowe Grupy ZE PAK SA ma charakter szacunkowy, dlatego powyższe kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska - Wiceprezes Zarządu

powrót