Strona główna ZE PAK S.A.

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin SA w dniu 28 czerwca 2017 roku

 

 

Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

 

Treść raportu:

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA („Spółka”) informuje, że akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki („ZWZ Spółki”), które odbyło się w dniu 28 czerwca 2017 roku dysponowali 37 496 975 głosami.

 

Akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ Spółki byli:

- ARGUMENOL INVESTMENT COMPANY LIMITED posiadający 15 407 773 głosów, co stanowiło 41,1% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 30,3% ogólnej liczby głosów;

- TRIGON XIX FIZ posiadający 10 004 001 głosów, co stanowiło 26,7% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 19,7% ogólnej liczby głosów;

- TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH PZU SA posiadające 4 973 727 głosów, co stanowiło 13,3% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 9,8% ogólnej liczby głosów;

- OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY PZU "ZŁOTA JESIEŃ" posiadający 3 300 000 głosów, co stanowiło 8,8% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 6,5% ogólnej liczby głosów;

- NATIONALE-NEDERLANDEN OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY posiadający 2 541 410 głosów, co stanowiło 6,8% liczby głosów na ZWZ Spółki oraz 5,0% ogólnej liczby głosów.

 

 

Ogólna liczba wyemitowanych przez Spółkę akcji i wynikających z nich głosów wynosi 50 823 547.

 

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Adam Kłapszta - Prezes Zarządu

Aneta Lato-Żuchowska – Wiceprezes Zarządu

powrót